Energieffektiv ventilationen för att nå klimatmålen

2021-12-20

Enligt rapporten ”Klimatkatalysatorn” från Svensk Ventilation går det att spara mycket energi, ekonomi och samtidigt skapa ett bättre inomhusklimat om ventilationsåtgärder blir en naturlig del i renoveringen av byggnader. Klimatkatalysatorn visar att Sverige med relativt enkla medel skulle kunna energieffektivisera många byggnader och samtidigt bidra till både de nationella och europeiska klimat- och energimålen.Rapporten visar att:

  • 3,8 TWh skulle kunna återvinnas om samtliga flerbostadshus hade mekanisk från- och tilluft med värmeåtervinning. Det är mer än all den fjärrvärme som kommer från kol och olja (3,3 TWh år 2018).
  • 2,2 TWh skulle kunna sparas årligen om ventilation med värmeåtervinning (FTX) installerades i 60–70 procent av byggnaderna byggda mellan 1961 och 1985. Besparingen motsvarar 1,6 procent av Sveriges elanvändning 2019.
  • 0,6 TWh kunna sparas årligen om ventilationskanaler uppgraderades till tätare varianter med mindre läckage.
  • 0,22 TWh skulle kunna sparas årligen om hela Sveriges skolyta utrustades med en be-hovsstyrd ventilation.
  • 2,5 TWh kan sparas varje år, jämfört med 1997, genom att byta ut gamla fläktar mot nyare varianter. Det är oklart hur stor del av denna potential som är realiserad i dagsläget.
  • 0,18 TWh kan sparas genom byten till effektivare luftfilter.
  • Smart styrning av ventilation för att minska fossila spetslaster i elsystemet är ett rela-tivt outforskat område, men tyska exempel visar att det borde kunna göra stor direkt klimatnytta även i Sverige.

Det är helt enkelt billigare att effektivisera energianvändningen än att öka produktion av förnybar energi.