Mätning och reducering av partiklar i operationssal

2020-06-30

Syftet med mätningen var att uppdragsgivaren, en ortopedisk klinik i Vällingby, ville få reda på mikrobiologisk status i sitt operationsrum.

Ventilator renrum genomförde en grundutredning med avseende på befintlig ventilation och dess funktion och utförde sedan en partikelmätning och mätning av luftburna mikroorganismer i operationsrummet, (Colony Forming Units, CFU).

Resultaten låg till grund för de åtgärder som genomfördes såsom omjustering av luft för att skapa övertryck i operationsrummet gentemot närliggande rum samt installation av luftrenare för att reducera partikelnivåerna i operationsrummet.

Efter åtgärder genomfördes en ny partikelmätning och mikrobiologisk mätning av luftburna mikroorgansimer (CFU) för att kontrollera och konstatera att nivåerna av partiklar och mikroorganismer hade reducerats till en acceptabel nivå.

Ventilator Renrum är väl förtrogna med gällande myndighetskrav, standarder och riktlinjer för olika branscher som krävs för renrum och för lokaler med förhöjda renhetskrav. Vi har också stor erfarenhet av att upprätta valideringsdokumentation samt ansvara och leda genomförandet av valideringar av renrum, kontrollerade miljöer och dess luftbehandling inklusive UDF-enheter (LAF-enheter).

Vi erbjuder även renrumsutredningar, mikrobiologiska mätningar, partikelmätning samt undersöker orsaker till dåligt inomhusklimat i form av dålig luft/ventilation m.m.